Dojo Kun
O Juramento de Dojo

Dojo Kun, em Japonês (Romanji) - Dojo Kun em Português (Romanji)
1
Hitotsu,ware ware wa, shinshin o renmashi,
kak-ko fubatsu no shingi o kiwameru koto
Dedicaremos todo o nosso esforço e empenho,
espiritual, intelectual e fisico.
2
Hitotsu ware ware wa, bu no shinzui, o kiwame,
ki ni hasshi, kan ni bin naru koto
Manternos-emos atletas,
em busca do verdadeiro Caminho daArte Marcial,
assim como aos ensinamentos dos nossos Mestres.
3
Hitotsu, ware ware wa, shitsujitsu goken o mot-te,
jiko no seishin o kanyo suru koto
Procuraremos com grande vigor,
cultivar um espírito de abnegação.
4
Hitotsu ware ware wa, reisetsu o omonji,
sobo no furumai o tsutsushimu koto
Observaremos as regras da cortesia,
respeito aos nossos superiores
e absternos-emos da violência.
5
Hitotsu, ware ware wa, shinbutsu o totobi,
kenjo no bitoku o wasurezaru koto
Nunca esqueceremos a verdadeira virtude da humildade.
6
Hitotsu ware ware wa, chisei to tairyoku to o
Kojo sase, koto ni nozonde ayamatazaru koto
Os nossos únicos desejos serão,
a busca da sabedoria,
e da força físico-mental.
7
Hitotsu, ware ware wa, shogai no shugyo o
karate no michi ni tsuji,
Kyokushin no michi o mat-to suru koto
Através da disciplina do Karaté Kyokushin,
procuraremos o completo e verdadeiro significado do Caminho (via).
Dojo Kun